Regulamin platformy Klub PSC

Regulamin platformy Klub PSC obowiązujący od 07.05.2021 r.

Dzień dobry!

Poniżej znajdziesz regulamin platformy Klub PSC, w którym zawarte zostały informacje m.in. o pakietach, w ramach których można uzyskać dostęp do treści cyfrowych stanowiących zawartość platformy, sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, dostępnych metodach płatności, formie dostępu do platformy, możliwości odstąpienia od umowy, postępowaniu reklamacyjnym.

Platforma należy do Pani Swojego Czasu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą pod adresem: al. Pokoju 26/84, 31-564 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000810602, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, posługującą się numerem NIP 6751717322, REGON 384740676, o kapitale zakładowym wynoszącym 100 000,00 zł.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail pytania@paniswojegoczasu.pl

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów

zespół Pani Swojego Czasu

§1

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Edycja – pojedyncze wydanie Klubu PSC, ograniczone w czasie, obejmujące 6 miesięcy. Każda Edycja jest oznaczana kolejnym numerem porządkowym;
 2. Konsument– osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną;
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) — przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chce zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a jednocześnie Umowa nie ma dla niego charakteru zawodowego;
 5. Regulamin– niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://klubpsc.pl/regulamin ;
 6. Platforma– platforma internetowa działająca pod adresem https://klubpsc.pl/;
 7. Sprzedawca– Pani Swojego Czasu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą pod adresem: al. Pokoju 26/84, 31-564 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000810602, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, posługującą się numerem NIP 6751717322, REGON 384740676, o kapitale zakładowym wynoszącym 100 000,00. zł;
 8. Strony — Sprzedawca i Kupujący;
 9. Subskrypcja – indywidualny dostęp Kupującego do Platformy przez czas określony;
 10. Treści Klubu PSC – wszelkie treści cyfrowe oferowane przez Sprzedawcę w ramach Platformy, w szczególności takie, jak e-booki, webinary, nagrania audio, karty pracy, transkrypcje, materiały wizualne, pliki do druku oraz wszelkie pozostałe treści, jakie mogą być zamieszczane w ramach Platformy. Treści Klubu PSC są przygotowywane na potrzeby danej Edycji;
 11. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Stronami, która dotyczy Usług Elektronicznych lub dostarczania Treści Klubu PSC;
 12. Usługi Elektroniczne – wszelkie usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego na pośrednictwem Platformy.

 §2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Platformy Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość odpłatnego uzyskania dostępu do zawartości Platformy, w szczególności zamieszczonych Treści Klubu PSC.
 2. Możliwość zakupu dostępu do Platformy podlega ograniczeniom czasowym związanym z przeprowadzaniem konkretnych Edycji przez Sprzedawcę. Okres, w którym zakup dostępu do Platformy jest możliwy, wynika zawsze z informacji prezentowanych na stronach sprzedażowych i informacyjnych związanych z Platformą. W okresach, gdy możliwość zakupu dostępu do zawartości Platformy jest wyłączona, Kupujący ma możliwość zapisu na listę oczekujących z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie https://klubpsc.pl/.
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy, a także prawa i obowiązki Stron.
 4. Do korzystania z Platformy nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. Kupujący nie może uzyskać dostępu do zawartości Platformy ani zapisać się na listę oczekujących anonimowo ani pod pseudonimem.
 6. Podczas korzystania z Platformy zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych na Platformie.

 

 §3

Usługi Elektroniczne

 1. Podstawową Usługą Elektroniczną świadczoną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w celu nabycia Subskrypcji oraz zapewnienie dostępu do Platformy w ramach danej Edycji.
 2. Złożenie zamówienia skutkuje założeniem konta użytkownika zapewniającego dostęp do zawartości Platformy, w tym Treści Klubu PSC, co oznacza, że Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta użytkownika w Platformie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia korzystania z Platformy. Kupujący loguje się do konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 3. W okresie, w którym możliwość zakupu dostępu do zawartości Platformy jest wyłączona, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą na stworzeniu Kupującemu możliwości zapisania się na listę oczekujących i otrzymywania wiadomości e-mail związanych z Platformą.
 4. Jeżeli Sprzedawca udostępnia w ramach Platformy opcję zapisu do newslettera, a Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach i produktach Sprzedawcy. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 5. Samo przeglądanie strony głównej Platformy jest nieodpłatne. Natomiast uzyskanie dostępu do zawartości Platformy jest odpłatne.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem z Platformy Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Platformy. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy.

 

 §4

Subskrypcja

 1. Dostęp do zawartości Platformy, w tym Treści Klubu PSC, jest możliwy w ramach jednej z trzech Subskrypcji:
  1. Subskrypcja zapewniająca dostęp do Platformy przez okres trzech miesięcy (90 dni),
  2. Subskrypcja zapewniająca dostęp do Platformy przez okres sześciu miesięcy (180 dni),
  3. Subskrypcja zapewniająca dostęp do Platformy przez okres dwunastu miesięcy (365 dni).
 2. Ceny Subskrypcji prezentowane są Kupującemu na stronie głównej Platformy oraz w trakcie składania zamówienia.
 3. Wszystkie ceny podane na stronach Platformy są cenami brutto.
 4. Dostęp do zawartości Platformy zostanie przyznany Kupującemu niezwłocznie po wniesieniu na rzecz Sprzedawcy opłaty odpowiadającej cenie wybranej przez Kupującego Subskrypcji. Od tego dnia będzie liczony okres dostępu przypisany do zakupionej Subskrypcji. Po upływie okresu odpowiadającego zakupionej Subskrypcji Kupujący utraci możliwość dostępu do zawartości Platformy. Kupujący ma jednak możliwość przedłużenia Subskrypcji przed jej wygaśnięciem o kolejny okres trzech miesięcy (90 dni), sześciu (180 dni) lub dwunastu miesięcy (365 dni). Przedłużenie o okres trzech, sześciu lub dwunastu miesięcy (90, 180 lub 365 dni) będzie możliwe w niższej cenie niż ta obowiązująca w chwili zakupu Subskrypcji po raz pierwszy.

 

§5

Zakup lub przedłużenie Subskrypcji

 1. Zakup dostępu lub przedłużenie Subskrypcji odbywa się poprzez wybór Subskrypcji umożliwiającej uzyskanie takiego dostępu. Po wyborze Subskrypcji Kupujący zostanie przeniesiony do formularza zamówienia dostępnego pod adresem https://sklep.paniswojegoczasu.pl. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu sklepu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 2. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy dostarczenie Treści Klubu PSC.
 3. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie, Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności w celu dokonania płatności za zamówienie. Dostępne metody płatności za zamówienie prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia i odpowiadają metodom płatności dostępnych w sklepie internetowym Sprzedawcy.

 

§6

Korzystanie z Platformy

 1. Niezwłocznie po wniesieniu na rzecz Sprzedawcy opłaty odpowiadającej cenie wybranej przez Kupującego Subskrypcji dla Kupującego zostanie założone konto użytkownika pozwalające na uzyskanie dostępu do zawartości Platformy, w tym Treści Klubu PSC. Dane dostępowe zostaną wysłane na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Jeżeli Kupujący przedłuża Subskrypcję, dla Kupującego nie zostanie założone nowe konto użytkownika, lecz Kupujący będzie nadal korzystał z dotychczas posiadanego w ramach Platformy konta użytkownika.
 2. Z chwilą zalogowania się do konta użytkownika po zawarciu Umowy Treści Klubu PSC objęte przedmiotem Umowy uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.
 3. Kupujący zobowiązany jest korzystać z Platformy w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1. korzystać z Platformy w sposób niezakłócający korzystanie z Platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  2. nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta użytkownika w Platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  3. nie rozpowszechniać Treści Klubu PSC bez uprzedniej zgody Sprzedawcy (z zastrzeżeniem przepisów o dozwolonym użytku).
 4. W razie korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z Regulaminem Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do zawartości Platformy, w tym do zawieszenia konta Użytkownika, jak również posiada prawo usunięcia treści bezprawnych, które zostały dostarczone przez Kupującego.
 5. Sprzedawca zapewnia całodobowy dostęp do Platformy, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania przerw w dostępie z przyczyn technicznych, w szczególności przerw wynikających z okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.

 

§7

Zasady dotyczące Treści Klubu PSC

 1. Treści Klubu PSC są przygotowane indywidualnie na potrzeby danej Edycji w ramach Klubu PSC.
 2. Treści Klubu PSC są udostępniane Kupującym na poniższych zasadach:
  1. w przypadku trwającej Edycji Kupujący uzyskuje dostęp do danych Treści Klubu PSC dopiero z chwilą ich zamieszczenia na Platformie zgodnie z harmonogramem Edycji — Treści Klubu PSC pojawiają się sukcesywnie, wraz z rozwojem Edycji, i nie są dostępne w całości na początku Edycji;
  2. Kupujący w ramach Subskrypcji posiada dostęp do Treści Klubu PSC, które były zamieszczane w ramach poprzednich Edycji i które są dostępne w okresie trwania Subskrypcji;
  3. Treści Klubu PSC mogą być zamieszczane na Platformie albo na czas oznaczony, albo na czas nieoznaczony, przy czym w każdym przypadku Sprzedawcy przysługuje prawo usuwania Treści Klubu PSC zgodnie z ust. 3-5;
  4. na okres, przez jaki określone Treści Klubu PSC będą zamieszczone na Platformie, będą miały wpływ takie kryteria, jak aktualność poruszanych treści; czas, na jaki autor danej Treści Klubu PSC udzielił Sprzedawcy licencji; popularność danej Treści Klubu PSC wśród Kupujących oraz opinie na temat tej Treści Klubu PSC (opinie mogą pochodzić np. z ankiet lub statystyk aktywności).
 3. Treści Klubu PSC będą usuwane z Platformy na poniższych zasadach:
  1. przed rozpoczęciem każdej Edycji Sprzedawca będzie informować Kupujących, które Treści Klubu PSC będą dostępne po raz ostatni na Platformie (zostaną usunięte wraz z zakończeniem Edycji);
  2. na 30 (słownie: trzydzieści) dni przed ostatnim dniem Edycji Sprzedawca zamieści komunikat przypominający o zakończeniu dostępności danej Treści Klubu PSC wraz z końcem Edycji;
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo usunięcia Treści Klubu PSC w trakcie trwania Edycji, jednakże takie usunięcie nastąpi tylko w wyjątkowych okolicznościach:
   1. w przypadku, gdy dana Treść Klubu PSC narusza lub może naruszać obowiązujące prawo, Sprzedawca ma prawo usunąć tę Treść Klubu PSC niezwłocznie po otrzymaniu wiarygodnego zawiadomienia o treści bezprawnej, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. 2020 poz. 344, z późn. zm.);
   2. w przypadku wystąpienia innych okoliczności, których Sprzedawca nie przewidywał przy rozpoczęciu danej Edycji (np. naruszenia umowy o współpracy przez eksperta zatrudnionego do tworzenia Treści Klubu PSC), Sprzedawca powiadomi Kupujących o planowanym usunięciu danej Treści Klubu PSC najpóźniej na 7 (słownie: siedem) dni przed terminem usunięcia tej Treści Klubu PSC z Platformy.
 1. Treści Klubu PSC, które zostaną usunięcie z Platformy, nie będą mogły być przywrócone na żądanie Kupującego ani przekazane mu indywidualnie.
 2. Wszystkie komunikaty związane z udostępnianiem i usuwaniem Treści Klubu PSC zostaną opublikowane w zakładce „Aktualności” na Platformie (https://panel.klubpsc.pl/sub/aktualnosci/) oraz w formie postu w Tajnej Grupie Klubu PSC na Facebooku oraz przesłane za pośrednictwem klubowego newslettera.

 

§8

Specjalne uprawnienia związane z udziałem w Klubie PSC

 1. Kupujący, który nabył Subskrypcję, może otrzymać specjalne uprawnienia związane z udziałem w Klubie PSC. Informacje o aktualnym rodzaju, czasie obowiązywania i zasadach przyznawania specjalnych uprawnień związanych z udziałem w Klubie PSC są publikowane przez Sprzedawcę w sposób jasny i czytelny na stronie głównej Platformy.
 2. Specjalne uprawnienia, o których mowa w ust. 1, mogą obejmować między innymi:
  1. prawo pierwszeństwa w nabyciu wprowadzanych przez Sprzedawcę do sprzedaży produktów marki Pani Swojego Czasu w sklepie internetowym Sprzedawcy;
  2. darmową wysyłkę na terenie Polski dla zamówień powyżej 100 zł lub 10% zniżki na wszystkie produkty w sklepie internetowym Sprzedawcy; (do wyboru przy każdym zamówieniu).
 3. Specjalne uprawnienia, o których mowa w ust. 1, w żadnym przypadku nie obejmują:
  1. prawa pierwszeństwa w nabywaniu produktów oferowanych przez Sprzedawcę w sklepach stacjonarnych;
  2. prawa pierwszeństwa w nabywaniu produktów dystrybuowanych przez Sprzedawcę;
  3. prawa pierwszeństwa w nabywaniu produktów ponownie wprowadzanych do sprzedaży przez Sprzedawcę (np. nowy nakład książek, planerów itp.);

 

§9

Odstąpienie od umowy przez Konsumenta lub PNPK

 1. Konsument lub PNPK, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy — z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku, gdy:
  1. Umowa dotyczy świadczenia Usług Elektronicznych, gdy Sprzedawca wykonał  w pełni Usługę Elektroniczną za wyraźną zgodą Konsumenta lub PNPK, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. Umowa dotyczy dostarczania Treści Cyfrowych PSC, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub PNPK przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 3. Aby odstąpić od Umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument lub PNPK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub PNPK prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub PNPK płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub PNPK użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub PNPK nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

 

§10

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz zasady postępowania z plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.paniswojegoczasu.pl/polityka-prywatnosci

 

§11

Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści tworzące Platformę oraz jej zawartość, w szczególności Treści Klubu PSC, korzystają z ochrony prawa autorskiego, a ich dalsze rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 2. Sprzedawca uprawniony jest do zablokowania Kupującemu dostępu do Platformy i jej zawartości, w tym Treści Klubu PSC, jeżeli poweźmie wiarygodną wiadomość, że Kupujący dopuszcza się naruszania prawa autorskich przysługujących Sprzedawcy, w tym do Treści Klubu PSC, które przysługują Sprzedawcy.

 

§12

Reklamacje i dochodzenie roszczeń

 1. Wszelkie reklamacje związane z Platformą i dostarczonymi Kupującemu Treściami Klubu PSC Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail pytania@paniswojegoczasu.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać dane pozwalające go zidentyfikować jako użytkownika Platformy, opisać przedmiot reklamacji oraz wskazać na swoje żądania związane z reklamacją. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Sprzedawca wyraża zgodę na rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych w związku z korzystaniem z Platformy na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej Umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl.
 5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§13

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen widocznych na stronach Platformy bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają konto użytkownika w ramach Platformy o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta, najpóźniej na 7 dni przed planowaną zmianą Regulaminu.
 4. Wszelkie spory związane z Platformą oraz Umowami zawieranymi za pośrednictwem Platformy będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz PNPK, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych postępowania cywilnego.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 07.05.2021 r.
 6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

 

Regulamin, wersja obowiązująca od 11.12.2020 r. do 06.05.2021 r.

Dzień dobry!

Poniżej znajdziesz regulamin platformy Klubpsc, w którym zawarte zostały informacje m.in. o pakietach, w ramach których można uzyskać dostęp do treści cyfrowych stanowiących zawartość platformy, sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, dostępnych metodach płatności, formie dostępu do platformy, możliwości odstąpienia od umowy, postępowaniu reklamacyjnym.

Platforma należy do Pani Swojego Czasu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą pod adresem: al. Pokoju 26/84, 31-564 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000810602, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, posługującą się numerem NIP 6751717322, REGON 384740676, o kapitale zakładowym wynoszącym 100 000,00 zł.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail pytania@paniswojegoczasu.pl

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów

zespół Pani Swojego Czasu

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://klubpsc.pl/regulamin ,

 4. Platforma – platforma internetowa działająca pod adresem https://klubpsc.pl/,

 5. Sprzedawca – Pani Swojego Czasu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą pod adresem: al. Pokoju 26/84, 31-564 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000810602, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, posługującą się numerem NIP 6751717322, REGON 384740676, o kapitale zakładowym wynoszącym 100 000,00 zł.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Platformy, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość odpłatnego uzyskania dostępu do zawartości Platformy, tj. treści cyfrowych dostępnych w ramach Platformy, takich jak e-booki, webinary, nagrania audio, karty pracy, transkrypcje, materiały wizualne, pliki do druku.

 2. Możliwość zakupu dostępu do zawartości Platformy podlega ograniczeniom czasowym. Okres, w którym zakup jest możliwy, wynika zawsze z treści prezentowanych na stronach sprzedażowych i informacyjnych związanych z Platformą. W okresach, gdy możliwość zakupu dostępu do zawartości Platformy jest wyłączona, Kupujący ma możliwość zapisu na listę oczekujących z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie https://klubpsc.pl/.

 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

 4. Do korzystania z Platformy nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

  1. dostęp do Internetu,

  2. standardowy system operacyjny,

  3. standardowa przeglądarka internetowa,

  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 5. Kupujący nie może uzyskać dostępu do zawartości Platformy ani zapisać się na listę oczekujących anonimowo ani pod pseudonimem.

 6. Zakazane jest podczas korzystania z Platformy dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych na Platformie.

 7. Wszystkie ceny podane na stronach Platformy są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Platformy, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w celu uzyskania dostępu do zawartości Platformy.

 3. Złożenie zamówienia skutkuje założeniem konta użytkownika zapewniającego dostęp do zawartości Platformy, co oznacza, że Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta użytkownika w Platformie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia korzystania z Platformy. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

 4. W okresie, w którym możliwość zakupu dostępu do zawartości Platformy jest wyłączona, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na stworzeniu Kupującemu możliwości zapisania się na listę oczekujących i otrzymywania wiadomości e-mail związanych z Platformą.

 5. Jeżeli Sprzedawca udostępnia w ramach Platformy opcję zapisu do newslettera, a Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach i produktach Sprzedawcy. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.

 6. Samo przeglądanie strony głównej Platformy jest nieodpłatne. Natomiast uzyskanie dostępu do zawartości Platformy jest odpłatne.

 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem z Platformy, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Platformy. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy.

§ 4

Pakiety

 1. Dostęp do zawartości Platformy możliwy jest w ramach jednego z trzech pakietów:
  1. pakiet nr 1 zapewniający dostęp przez okres trzech miesięcy,
  2. pakiet nr 2 zapewniający dostęp przez okres sześciu miesięcy,
  3. pakiet nr 3 zapewniający dostęp przez okres dwunastu miesięcy.
 2. Ceny pakietów prezentowane są Kupującemu na stronie głównej Platformy oraz w trakcie składania zamówienia.

 3. Dostęp do zawartości Platformy zostanie przyznany Kupującemu niezwłocznie po wniesieniu na rzecz Sprzedawcy opłaty odpowiadającej cenie wybranego przez Kupującego pakietu. Od tego dnia będzie liczony okres dostępu przypisany do zakupionego pakietu. Po upływie okresu odpowiadającemu zakupionemu pakietowi, Kupujący utraci możliwość dostępu do zawartości Platformy. Kupujący ma jednak możliwość przed wygaśnięciem subskrybcji/dostępu przedłużenia dostępu o kolejny okres trzech miesięcy, sześciu lub dwunastu miesięcy. Przedłużenie o okres trzech, sześciu lub dwunastu miesięcy będzie możliwe w niższej cenie niż ta obowiązująca w chwili zakupu dostępu po raz pierwszy.

§ 5

Zakup lub przedłużenie dostępu do zawartości Platformy

 1. Zakup dostępu lub przedłużenie dostępu do zawartości Platformy odbywa się poprzez wybór pakietu umożliwiającego uzyskanie takiego dostępu. Po wyborze pakietu, Kupujący zostanie przeniesiony do formularza zamówienia funkcjonującego w obrębie sklepu internetowego Sprzedawcy dostępnego pod adresem https://sklep.paniswojegoczasu.pl. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu sklepu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

 2. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych stanowiących zawartość Platformy.

 3. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie, Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Dostępne metody płatności za zamówienie prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia i odpowiadają metodom płatności dostępnych w sklepie internetowym Sprzedawcy.

§ 6

Korzystanie z Platformy

 1. Niezwłocznie po wniesieniu na rzecz Sprzedawcy opłaty odpowiadającej cenie wybranego przez Kupującego pakietu, dla Kupującego zostanie założone konto użytkownika pozwalające na uzyskanie dostępu do zawartości Platformy. Dane dostępowe zostaną wysłane na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Jeżeli Kupujący przedłuża dostęp do zawartości Platformy, dla Kupującego nie zostanie założone nowe konto użytkownika, lecz Kupujący będzie nadal korzystał z dotychczas posiadanego w ramach Platformy konta użytkownika.

 2. Z chwilą zalogowania się do konta użytkownika po zawarciu umowy, treści cyfrowe objęte przedmiotem umowy uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

 3. Kupujący zobowiązany jest korzystać z Platformy w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:

  1. korzystać z Platformy w sposób niezakłócający korzystanie z Platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,

  2. nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta użytkownika w Platformie jakimkolwiek osobom trzecim,

  3. nie rozpowszechniać treści cyfrowych tworzących zawartość Platformy bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

 4. W razie korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z ust. 3 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do zawartości Platformy.

 5. Sprzedawca zapewnia całodobowy dostęp do Platformy, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania przerw w dostępie z przyczyn technicznych, w szczególności przerw wynikających z okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.

§ 7

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład wiadomość wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

§ 8

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe przekazywane w związku ze składaniem zamówienia przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy, a następnie w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń związanych z umową oraz identyfikacji klienta powracającego.

 3. Dane osobowe przekazywane w związku z zapisem na listę oczekujących, przetwarzane są w celu przesyłania wiadomości związanych z Platformą oraz w celu zapewnienia sobie przez Sprzedawcę możliwości wykazania faktu i chwili zapisu na listę oczekujących.

 4. Dane osobowe przekazywane w związku z zapisem do newslettera, przetwarzane są w celu przesyłania newslettera oraz w celu zapewnienia sobie przez Sprzedawcę możliwości wykazania faktu i chwili zapisu do newslettera.

 5. Zasady postępowania z plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.paniswojegoczasu.pl/polityka-prywatnosci 

§ 9

Prawa autorskie

 1. Treści cyfrowe tworzące zawartość Platformy korzystają z ochrony prawa autorskiego, a ich dalsze rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 2. Sprzedawca uprawniony jest do zablokowania Kupującemu dostępu do zawartości Platformy, jeżeli poweźmie wiarygodną wiadomość, że Kupujący dopuszcza się naruszania prawa autorskich do treści cyfrowych, które przysługują Sprzedawcy.

§ 10

Reklamacje i dochodzenie roszczeń

 1. Wszelkie reklamacje związane z Platformą i dostarczonymi Kupującemu treściami cyfrowymi, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail pytania@paniswojegoczasu.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać dane pozwalające go zidentyfikować jako użytkownika Platformy, opisać przedmiot reklamacji oraz wskazać na swoje żądania związane z reklamacją. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 2. Sprzedawca wyraża zgodę na rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych w związku z korzystaniem z Platformy na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,

  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl.

 5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Postanowienia końcowe

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen widocznych na stronach Platformy bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

  2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

  3. Kupujący, którzy posiadają konto użytkownika w ramach Platformy o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta.

  4. Wszelkie spory związane z Platformą oraz umowami zawieranymi za pośrednictwem Platformy będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.

  5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11.12.2020
  6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

 

Poprzednie wersje regulaminu: